Ống Đựng Hương

33 Ống Đựng Hương

Chất lượng: Hàng loại I, không lỗi, không tật mấu, không chỉnh sửa, không nứt âm
Men: Men trắng
Trang trí: Long Phượng tranh châu được vẽ bằng đại thanh màu chì, vẽ trơn không đắp nổi

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>